Kullanım Koşulları

KULLANIM KOŞULLARI

 

 

Bu Kullanım Koşulları (Sözleşme) Cihannüma Mah. Akdoğan Sk. İnebahtı Blok No:44 İç Kapi No:5 Beşiktaş/İstanbul adresinde faaliyet gösteren Kechi Turizm Müzik Organizasyon Menajerlik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (Sihirli Bilet) ile Platform’da sunulan hizmetlerden yararlanan veya Platform’u ziyaret eden/erişim sağlayan Kullanıcılar arasında, Kullanıcılar’ın Sihirli Bilet’in sağladığı hizmetlerden yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için hazırlanmıştır.

 

Kullanıcı, Platform’a, sunulan hizmetlerden yararlanıp yararlanmadığına bakılmaksızın, ziyaret ederek/erişim sağlayarak bu Sözleşme’de yer verilen tüm hüküm ve koşulları okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini elektronik ortamda onayladığını kabul ve beyan eder. Bu Sözleşme, hizmetler sunulurken veya hizmet sunulmasa dahi Platform kullanılırken herhangi bir durumda uyulması gereken şart ve koşullar başta olmak üzere Kullanıcılar’la Platform’un kullanılması amacıyla oluşturulmuştur.

 

Bu Sözleşme’de Sihirli Bilet ve Kullanıcı tek tek “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

 

 1. Tanımlar

 

 • İnternet Sitesi: Sihirli Bilet’in sahibi olduğu www.sihirlibilet.com veya Sihirli Bilet tarafından başka bir alan adı altında faaliyet gösteren internet sitesini,
 • Uygulama: Kullanıcılar’ın sanal mağazalar aracılığıyla cihazlarına yüklediği, Sihirli Bilet tarafından yayımlanmış olan Sihirli Bilet adlı uygulamayı,
 • Platform: İnternet Sitesi ve Uygulama’nın ayrı ayrı birini veya ikisini birden,
 • Üye(ler): Platform’da hesap açarak profil oluşturan ve Platform’da sunulan hizmetlerden yararlanmak isteyen Platform üyesini,
 • Ziyaretçi(ler): Platform’u herhangi bir kayıt gerçekleştirmeksizin kullanan kişiyi,
 • Etkinlik: Kullanıcılar’ın katılmak için Platform üzerinden Bilet satın aldığı konser, tiyatro, müzikal, gösteri vb. etkinlik ve/veya organizasyonu,
 • Bilet: Etkinlik’e katılım sağlanması için Kullanıcılar’ın Mesafeli Bilet Satış Sözleşmesi’ni akdederek satın aldığı bileti,
 • Bilet Alan Ziyaretçi: Üye tarafından kendisine gönderilen bağlantıya tıklayarak Bilet satın alan veya Platform üzerinden Bilet satın alan Ziyaretçiler,
 • Kazanç: Platform üzerinden Bilet sat özelliğinin kullanılması sonucunca Üye’nin almaya hak kazanacağı komisyon bedelini,
 • Çekilebilir Kazanç: Platform üzerinden Bilet sat özelliğinin kullanılması sonucunca Üye’nin banka hesabına ödenecek olan net komisyon bedelini,
 • Etkinlik Organizatörü: Platform üzerinden bilet alınan Etkinlik’i düzenleyen ve/veya Etkinlik Bileti’ni satan düzenleyici, yetkili veya organizatörü,
 • Kullanıcı(lar): Ziyaretçi, Bilet Alan Ziyaretçi veya Üye’den ayrı ayrı birini veya hepsini birden,
 • Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler Metni: Platform’da bulunan ve Kullanıcılar’ın onayladığı, Kullanıcılar’ın verilerinin ne şekilde ve ne amaçla işlendiğinin ve gizlilik politikalarının detaylandırıldığı metni,
 • Mesafeli Bilet Satış Sözleşmesi: Taraflar arasında Platform üzerinden Etkinlik Organizatörü tarafından düzenlenecek etkinliklere Bilet alınması amacıyla akdedilen sözleşmeyi, ifade eder.

 

 1. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

 

  1. Bu Sözleşme’nin konusu, Platform’un kullanım koşulları, Sihirli Bilet tarafından Platform’da sunulan hizmetlerden yararlanma şartları ve Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerini belirlemektir.

 

  1. Bu Sözleşme, yalnızca Taraflar arasında olup Platform’da yer alan ve yer alacak hizmetlere yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır.

 

  1. Platform, tüm alt bileşenleriyle ve alan adlarıyla birlikte bir bütün teşkil eder ve http, https, ftp, dns, veri tabanı, mobil, IOS, Android, e-posta, API ve benzeri tüm servisleri ve uygulama üzerine Sihirli Bilet tarafından yüklenen doküman, fotoğraf, video ve benzeri her türlü dosya fiziksel olarak nerede barındırıldığına bakılmaksızın işbu Sözleşme hükümlerine tabidir.

 

 1. Platform’un Kullanımına Dair Genel Hükümler

 

  1. Kullanıcı’nın Platform’a erişim sağlaması ve/veya Sihirli Bilet tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmesi için bu Sözleşme’yi kabul etmesi gerekir. Sihirli Bilet bu Sözleşme’nin ihlali halinde Kullanıcı’nın Platform’a erişim sağlamasını engelleyebilecektir.

 

  1. Kullanıcı, Platform’da sunulan hizmetlerden faydalanırken ve Platform’daki hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, bu Sözleşme'de ve Sihirli Bilet ile akdetmiş olduğu veya akdedeceği diğer sözleşmelerde yer alan tüm şartlara, Platform’un ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, hukuka aykırı herhangi bir faaliyette bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, Platform’u ziyaret etmekle veya kullanmakla, Platform’un kullanılmasına ilişkin tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

  1. Kullanıcı’nın Platform aracılığıyla sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla, eğer varsa, kullandığı sisteme erişim araçlarının (bağlanan Facebook hesabı veya sanal mağaza hesabı, varsa kullanıcı adı, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılmasına ilişkin hususlar tamamen Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı’ya ait bağlanan hesap, varsa kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı tarafından gerçekleştirilmiş sayılacaktır. Kullanıcı’nın, sisteme ve Platform’a giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcılar’ın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Sihirli Bilet’in doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Sihirli Bilet’in rücu hakkı saklıdır.

 

  1. Kullanıcı, Platform’da yaptığı işlemleri Platform’a teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Kullanıcı, Platform’a sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisanssız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

  1. Kullanıcı, Platform dahlinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Sihirli Bilet, Kullanıcı tarafından kendisine iletilen veya Platform üzerinden Kullanıcı tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgilerin doğruluğunu araştırma, bu bilgilerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etme yükümlülüğü yoktur. Bu sebeple, söz konusu bilgilerin yanlış, hukuka aykırı veya hatalı olmasından dolayı doğan/doğacak tüm zarardan kusuru olmasa dahi bilgiyi sağlayan, değiştiren veya ileten Kullanıcı tek başına sorumludur. Sihirli Bilet’in ilgili mevzuat uyarınca rücu hakkı saklıdır. 

 

  1. Kullanıcı, kullandığı her türlü veri, bilgi veya içeriğin üzerinde yasal olarak hak sahibi olduğunu, hakkı kullanmaya ve üzerinde tasarrufta bulunmaya hukuken yetkili olduğunu ve bunların kullanımının telif hakları, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu veya ilgili tüm kanunları ihlal etmediğini ve herhangi bir kişiye veya şahsa zarar vermediğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, kullandığı her türlü veri, bilgi veya içeriği üzerinde yasal olarak hak sahibi olmaması nedeniyle hem Sihirli Bilet’in hem de üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararı tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

  1. Kullanıcı, Sihirli Bilet’in açık yazılı onayı olmadan bu Sözleşme veya Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini veya Sihirli Bilet ile akdettiği diğer sözleşmelere ilişkin hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; varsa üyeliğini kendisinden başka kişilerin kullanımına açamaz.

 

  1. Kullanıcı, Sihirli Bilet’in ayni veya şahsi haklarını, kişilik haklarını, fikri mülkiyet haklarını, malvarlığı haklarını veya fikri mülkiyet haklarına konu olabilecek mal veya hizmetlere ilişkin herhangi bir hakkı ihlal teşkil edecek şekilde, Platform dahlinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, dosyaları, yazıları, istatistikleri, bilgilendirmeleri, içerikleri, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, yaymayacağını, dağıtmayacağını, aktarmayacağını işlemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

  1. Platform kapsamında akdedilen sözleşmelere herhangi bir aykırılık bulunmasa dahi, Kullanıcı’nın Platform’u kullanma amacının hukuka ve ahlaka aykırı olduğunun anlaşılması halinde, Sihirli Bilet, Kullanıcı’nın Platform’a erişim yetkisini kalıcı olarak sonlandırma veya Kullanıcı ile Platform kapsamında sunulan hizmetlere ilişkin sözleşmelerin tamamını fesih hakkına sahiptir. Böyle bir durumda Sihirli Bilet’in Sözleşme’den ve kanundan doğan tazminat hakları saklıdır. Bu ihlal doğan/doğacak doğrudan dolaylı tüm zararlardan Kullanıcı sorumlu olup, Sihirli Bilet’in rücu hakkı saklıdır.  

 

  1. Sihirli Bilet, herhangi bir gerekçe göstermeksizin tek taraflı olarak Platform’u kullanmak yönündeki başvurularını reddetme hakkına sahiptir. Kullanıcılar, Platform’u ziyaret ederken ve/veya kullanırken; bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıda sayılan hukuka ve ahlaka aykırı veya hizmetlerden yararlanmayı zedeleme ihtimali bulunan eylemlerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Sihirli Bilet sunduğu hizmetin sürekliliğini, kalitesini, doğruluğunu, kesintiye uğramayacağını, hatasız olduğunu veya virüs içermediğini veya diğer zararlı bileşenleri veya kusurları içermediğini taahhüt etmez. Bu madde kapsamında olası bir aykırılık nedeniyle doğan zararlardan Sihirli Bilet’in herhangi bir sorumluluğu ve/veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 

 • İşbu Sözleşme ve Platform kapsamında akdedilecek diğer sözleşme hükümlerini ihlal etmek,
 • Yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri ile internet kullanımına ilişkin düzenlemelere aykırı davranmak,
 • Platform’a kayıt/üyelik sırasında eksik, hatalı ve yanıltıcı bilgi vermek,
 • Kendisi ile ilgili güncel ve doğru bilgiler vermemek, hukuka aykırı olarak elde edilmiş başka bir kişiye ait bilgileri kullanmak,
 • Kullanıcılar’ın bilgilerini hukuka aykırı olarak elde etmek veya elde etmeye teşebbüs etmek,
 • Kendisine ait olmayan bilgiler ve/veya belgeler (gerçek veya hayali) ile birden fazla hesap oluşturmak ve/veya IP adresini değiştirerek/gizleyerek ya da başka yollarla Sihirli Bilet ve Kullanıcılar’ı kendi kimliği hakkında yanıltacak şekilde Platform’u kullanmak,
 • Sihirli Bilet tarafından yayımlanan bilgileri hukuka aykırı bir şekilde değiştirmek, kullanmak veya değiştirmeye ve kullanmaya çalışmak,
 • Sihirli Bilet ve/veya üçüncü bir kişinin kişilik ve fikri mülkiyet haklarını ihlal etmek,
 • Hukuka aykırı, müstehcen, başkalarının mahremiyetini ihlal eden, pornografik, çıplaklık içeren ya da tasvir eden herhangi bir içerik yüklemek, paylaşmak, yayınlamak,
 • Sihirli Bilet ve/veya üçüncü bir kişinin itibarını zedeleyici veya Sihirli Bilet’in faaliyetlerini engelleyici eylemlerde bulunmak,
 • İletilmesi hukuka aykırı olan bilgileri iletmek ve/veya zincir posta (chain mail), yazılım virüsü gibi zararlı verileri paylaşmak,
 • Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden, haksız rekabet teşkil eden hukuka ve/veya ahlaka aykırı paylaşımda bulunmak,
 • Platform’un çalışmasını olumsuz yönde etkileyecek/engelleyecek davranış ve faaliyetlerde bulunmak, Platform’un işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmak, güvenlik sistemlerini engellemek ve
 • Otomatik programlar hazırlayarak Platform’u kullanılmaz hale getirmek veya bu yönde girişimde bulunmak.

 

  1. Kullanıcı’nın Sözleşme’nin 3.10. maddesine aykırı hareket etmesi halinde Sihirli Bilet, bu Sözleşme’yi tek taraflı, bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshetme, Kullanıcı’nın Platform’a ve/veya hesabına erişimi engelleme ve süreli veya süresiz olarak kapatma hakkına sahiptir. Bunlara ek olarak, Sihirli Bilet’in hukuki ve cezai yollara başvurma hakkı saklıdır.

 

  1. Platform’a ilişkin aşağıdaki durum ve koşulların oluşması halinde Sihirli Bilet’in sorumluluğu ve/veya tazminat yükümlülüğü bulunmamaktadır:

 

 • Kullanıcı’nın Platform’un gerekli güncellemelerini zamanında ve/veya doğru bir biçimde yapmaması ve bu nedenle doğrudan ve/veya dolaylı olarak zararın meydana gelmesi,
 • Kullanıcı’nın Platform’u hukuka aykırı bir amaç için kullanması ve bu nedenle doğrudan ve/veya dolaylı olarak zararın meydana gelmesi,
 • Platform’un kullanımı sırasında veya sonrasında oluşabilecek performans kaybı, eksiklik, hata, kesinti, internet data paketi harcamaları, bilgisayar virüsü, hat ve/veya sistem arızası sonucu ortaya çıkabilecek doğrudan ve/veya dolaylı zararların meydana gelmesi,
 • Platform’un devre dışı bırakılması ya da yanlış kurulması nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı zararların meydana gelmesi.

 

  1. Sihirli Bilet’ten kaynaklanmayan herhangi bir sebeple (altyapısal ve/veya donanımsal sebepler vb.) herhangi bir hata, ihmal, kesinti, silinme, bozulma, iletimde gecikme veya iletişim ağı başarısızlığı gibi teknik sorunlardan dolayı Platform ve Kullanıcı arasındaki iletişimde kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve Platform’a ulaşmaya ilişkin kesintilerde Kullanıcı’nın yaşayacağı sorunlardan Sihirli Bilet sorumlu tutulamaz.

 

  1. Platform’un, izin ve yetki verilmeyen herhangi bir amaçla kullanılması ya da bu kapsamda sair bir tasarruf gerçekleştirilmesi amacıyla, Sihirli Bilet’in yazılı izni alınmaksızın, herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçlerin kullanılması yasaktır.

 

  1. Sihirli Bilet, Platform üzerinden sunduğu hizmetlerin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir ve herhangi bir sebepten dolayı Platform üzerinden sunulan hizmetlerde meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. Sihirli Bilet tek taraflı olarak ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Platform üzerinden yeni Hizmetler sunabilir, Hizmetler’i sunmayı bırakabilir, kısmen veya tamamen değiştirebilir.

 

  1. Platform’da sunulan hizmetler için belirtilen hiçbir hak ve talep 18 yaşından küçükler tarafından kullanılamaz. Bu sebeple, Kullanıcılar’ın gerçek kişi olması durumunda, Kullanıcı, Sözleşme’yi onaylaması ile 18 yaşından büyük olduğunu kabul ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın 18 yaşından küçük olması durumunda ise, bu Sözleşme’nin onaylanması halinde üyenin veli ve/veya vasisinden onay/izin aldığı varsayılacaktır.

 

 1. Platform’un Kullanımına Dair Özel Hükümler

 

  1. Kullanıcı, sanal mağazalar aracılığıyla Uygulama’yı cihazına yükleyebilir veya internet tarayıcısı üzerinden İnternet Sitesi’ne erişerek Platform’u kullanabilir. Platform üzerinden Bilet satın almak için Kullanıcı’nın öngörülen bilgileri doldurarak Bilet satin alması veya bir Üye tarafından kendisine gönderilen bağlantıyı kullanması gerekir. Şüpheye mahal vermemek adına Kullanıcı Üye olmaksızın Bilet satin alabilecektir ancak yalnızca Üye Bilet sat özelliğini kullanabilir ve hak ediş kazanabilir.

 

  1. Kullanıcı, Etkinlik Organizatörü tarafından düzenlenecek Etkinlikler’e Bilet almak için ilgili Etkinlik sekmesinin yanındaki “AL” ibaresine tıklamalı ve Platform’da karşısına çıkan Mesafeli Bilet Satış Sözleşmesi’ni ve ilgili metinleri akdetmelidir/onaylamalıdır. Kullanıcı, Bilet alımı gerçekleşmeden önce Etkinlik’e dair Platform’da açıklanan bilgilere erişebilir. Kullanıcı aynı takvim ayı içerisinde en fazla 16 Bilet satın alabilir. Sihirli Bilet’in talep halinde üyelik özelinde işlem yapma hakkı saklıdır.

 

  1. Bilet’in satın alımına veya iadesine ilişkin hüküm ve şartlar Kullanıcı’nın Bilet alırken onaylayacağı Mesafeli Bilet Satış Sözleşmesi ve Platform’da yer alan İade Şartları’nda yer almaktadır.

 

  1. Etkinlik’e ilişkin tanıtıcı bilgiler, Sihirli Bilet tarafından Platform üzerinden yayımlanmaktadır. Kullanıcı, Platform üzerindeki ilgili tüm bilgi ve belgeleri inceleyerek, anlayarak ve bu bilgiler doğrultusunda Mesafeli Bilet Satış Sözleşmesi’ni onaylar, Bilet’i de bu bilgiler doğrultusunda satın alacağını kabul eder. Sihirli Bilet bu bilgi ve belgelerin incelenmemesi, yanlış veya eksik anlaşılmasından dolayı Kullanıcı veya üçüncü kişiler nezdinde doğabilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.

 

  1. Kullanıcı Bilet satın alması durumda Etkinlik Organizatörü tarafından Etkinlik için belirlenen ve duyurulan tüm hüküm ve koşullara aynen riayet edeceğini kabul ve beyan eder.  Aksi halde, Bilet satın alınmış olsa da Kullanıcı’nın Etkinlik mekanına ve/veya Etkinlik’e alınmamasından ya da Etkinlik mekânından çıkarılmasından dolayı Sihirli Bilet’e herhangi bir sorumluluk yüklenemez. Etkinlik’e ait tüm kurallar, hükümler ve koşullar Etkinlik Organizatörü tarafından belirlenmektedir. Sihirli Bilet yalnızca Etkinlik Organizatörü adına ve hesabına Platform üzerinden Kullanıcılar’a Bilet temin etmekle yükümlüdür.

 

  1. Üye, Platform üzerindeki Bilet sat özelliğini ilgili Etkinlik’in yanındaki “SAT” ibaresine tıklayarak kullanabilir ve böylece Bilet’in Ziyaretçi veya diğer Üyeler tarafından satın almasına aracılık edebilir. Ziyaretçiler’in Platform üzerinden Bilet sat özelliğini kullanması için Platform’a üye olması gerekmektedir. Üye, Bilet sat özelliğini her bir Etkinlik için yalnızca bir Bilet için gerçekleştirebilir.

 

  1. Üye, Bilet sat özelliğini kullanmak için Platform üzerinden diğer Üyeler’in veya Ziyaretçiler’in e-posta adreslerine veya cep telefonu numaralarına kısa mesaj olarak Platform’a erişim sağlamaları için bir link gönderecektir. Platform’a erişen ilgili kişilerin bu Bilet’i satın alıp almaması tamamen kendi takdirindedir.

 

  1. Ziyaretçi Bilet’i satın aldığında Üye de ilgili Etkinlik’in herhangi bir uyuşmazlık veya sorun yaşanmadan gerçekleşmesinden itibaren en geç 3 iş günü içinde belirtilen Kazanç’ı komisyon olarak almaya hak kazanacaktır. Etkinlik’in herhangi bir sebeple gerçekleşmemesi halinde Üye herhangi bir ücrete hak kazanmayacaktır.

 

  1. Vergi ve sair masraflar düşüldükten sonra Üye’nin Bilet sat özelliğini kullanması sebebiyle almaya hak kazandığı net Kazanç tutarı “Çekilebilir Kazanç” olarak Platform’da ilgili ekranda gözüken tutardır. Bu tutar Üye’nin talebi sonrasında kayıt sırasında bilgilerini verdiği banka hesabına havale veya EFT yoluyla ödenecektir. Üye’nin talep oluşturmaması halinde Çekilebilir Kazanç bakiyesi Üye’nin hesabında kalmaya devam edecektir. Üye hesabında Çekilebilir Kazanç olarak gözüken tutarın en az 20 (yirmi) Türk Lirasına ulaşmaması durumunda Kazanç’ı komisyon olarak almaya hak kazanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

  1. Çekilebilir Kazanç’ın Üye’nin hesabına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Üye olası gecikmeler için Sihirli Bilet’in herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve ilgili tutarın banka tarafından hesabına yansıtılmasının alacağı sürenin Sihirli Bilet’in sorumluluğunda olmadığını bilmekte ve kabul etmektedir. Çekim talebi oluşturulması ardından ilgili tutarın Üye hesabına yansıtılması ortalama 1 iş günü sürecektir.

 

  1. Sihirli Bilet, Bilet sat özelliğinin Üye tarafından kullanılması sebebiyle doğabilecek zarar veya kar kaybı gibi olası sonuçlardan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmez.

 

  1. Bilet satışından Üye’nin almaya hak kazanacağı Kazanç miktarı Sihirli Bilet tarafından belirlenir ve Platform’da ilan edilir. Kazanç miktarı zamanla değişebilir. Bu nedenle, Sihirli Bilet tarafından diğer Üyeler’e farklı Kazanç miktarları üzerinden Bilet satışı yapılabilir. Üye, Kazanç miktarındaki değişimler sebebiyle Sihirli Bilet’ten herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması

 

  1. Sihirli Bilet, Kullanıcı'nın Platform’da sunulan hizmetlerden yararlanabilmek için Platform üzerinden kendisine sağladığı gizli bilgilere ve kişisel verilere ilişkin olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dâhil ilgili mevzuat ve Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler Metni’nden doğan yükümlülüklerini yerine getireceğini kabul eder. Kullanıcı, sürekli olarak Platform’u ve Platform’da bulunan Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler Metni’ndeki güncellemeleri takip etmekle yükümlüdür. Bu kapsamda Kullanıcılar’ın bilgileri, başta Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler Metni olmak üzere, ilgili metinlerde yer verilen kapsamda ve sınırda işlenebilir.

 

  1. Kullanıcı, Sihirli Bilet’in yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince ve ilgili Platform’da yayımlanan Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler Metni ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usule uygun şekilde bu bilgilerin talep edilmesi halinde Kullanıcılar’a ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Sihirli Bilet’ten her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

 1. Fikri Mülkiyet Hakları

 

Platform üzerinde yer alan her türlü yazılım, tasarım, kaynak kod, objekt kod, dizin, görsel veya içeriğin münhasıran hak sahibi kural olarak Sihirli Bilet’tir. Kullanıcı, Platform üzerinde yer alan ve Sihirli Bilet’e ait hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Sihirli Bilet, işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerin verilmesi için, verilen hizmete ilişkin Platform’da kullanılan ürün ve/veya hizmetlerin, projelerin, belgelerin, Platform’a ilişkin veya Platform’da yer alan görsellerin, metinlerin, bültenlerin, sloganların, videoların, tasarımların, know-how ve her türlü ticari bilginin, illüstrasyonların, veri tabanının, sistem akışına ilişkin herhangi bir verinin, her türlü logo, amblem ve verilerin, fikirlerin, Sihirli Bilet ve/veya iş ortaklarına ait ticari markalar ve ticari görünümlerin, akışların, kaynak kodlarının, araştırmaların, kodların, tekniklerin, istatistiklerin ve mali ve manevi haklarına ilişkin tüm fikri hakların tek sahipleridirler ve bu içeriklere ilişkin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve mevzuattan kaynaklanan tüm hakları münhasıran haizdir. Bu kapsamda Kullanıcı, hiçbir şekilde tersine mühendislik yapmayacağını ya da Platform’un kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını, herhangi bir bilgisayar şebekesinin güvenliğini ihlal etmeyeceğini, güvenlik şifreleme kodlarını kırmayacağını, SPAM e-posta veya zararlı yazılım girişiminde bulunmayacağını, aksi halde Sihirli Bilet ve üçüncü kişiler nezdinde doğacak her türlü zarardan sorumlu olacağını kabul ve beyan eder.

 

 1. Sözleşme Değişiklikleri

 

Sihirli Bilet, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, Platform’da ilan edilir edilmez yürürlüğe girmek üzere işbu Sözleşme’yi, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Platform’da ilan etmek suretiyle değiştirebilir. Sihirli Bilet, bu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’ya yapması gereken bildirimleri, Kullanıcı’nın Sihirli Bilet’in bildirdiği e-posta adreslerine göndereceği postalar, Platform’da Kullanıcı’nın erişimine açık ilgili bölümlerinde gerçekleştireceği ilanlar gibi dikkat çekici yöntemlerle yapacaktır. Kullanıcı, Platform’da ilan edilen değişiklik ve güncellemeleri takip etmek zorundadır. Bu Sözleşme’nin değişmeyen hükümleri, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

 

 1. Mücbir Sebepler

 

  1. Taraflarca Sözleşme’nin kurulduğu sırada öngörülemeyen, bu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerin ifasını kısmen veya tamamen ortadan kaldıran doğal afetler, savaş, iç savaş, seferberlik, yangın, pandemi (salgın hastalık), infilak, ayaklanma, terör, siber saldırı, uzun süreli ve genel kapsamlı elektrik kesintisi, reklam/reklamların yayınlanmasını engelleyecek nitelikte reklamın/reklamların yayınlanacağı internet sitesi/sitelerine, bu sitelerin bağlı olduğu IP adreslerine ve ad server sistemlerine erişimin engellenmesi kararı verilmesi, mevzuat değişikliği gibi tarafların kontrolü dışında zuhur eden haller, mücbir sebep sayılır.

 

  1. Bu maddede sayılan ve bu maddede yer almamakla birlikte hukuken mücbir sebep sayılabilecek nitelikte olan tüm durumlarda, Sihirli Bilet bu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Kullanıcı tarafından Sihirli Bilet’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

 

  1. Mücbir sebep halinin 30 (otuz) günden uzun sürmesi halinde Sihirli Bilet, bu Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü olmaksızın tek taraflı olarak feshedebilecektir.

 

 1. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

 

Bu Sözleşme'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahlinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. Bu Sözleşme'den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

 1. Sözleşmenin Süresi ve Sona Ermesi

 

  1. Bu Sözleşme, Üye için Üye’nin hesap oluşturması ve üye olması esnasında bu Sözleşme’yi kabul ettiğinde veya Ziyaretçi için Ziyaretçi’nin Platforma erişim sağladığında yürürlüğe girecek olup; Kullanıcı’nın kalıcı olarak Platform’a erişiminin engellenmesi veya Uygulama’nın kullanımının herhangi bir nedenle sona ermesi ile sona erer. Ancak Taraflar Sözleşme’nin sona erme tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçlarını karşılıklı olarak ifa etmekle yükümlüdür.

 

  1. Platform’a erişim sağlayan veya sunulan hizmetlerden yararlanan her Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümleriyle Platform’a erişim sağladığı süre boyunca veya sunulan hizmetlerden faydalandığı müddetçe bağlı olacaktır.

 

  1. Sihirli Bilet, Kullanıcı’nın bu Sözleşme’yi veya Platform üzerinden sunulan farklı hizmetlere ilişkin kuralları ve sözleşmeleri ihlal etmesi durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, bu Sözleşme’yi ve Taraflar arasında akdedilen diğer her türlü sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız herhangi bir bildirime gerek olmaksızın feshedebilecektir. Kullanıcı, bu şekilde Sözleşme’nin feshedilmesi ve Üye olduğu durumlarda hesabının kapatılması halinde Sihirli Bilet’ten herhangi bir hak ve/veya tazminat talebinde bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

 

 • Aynı kişi tarafından kullanılan birden fazla üyelik bulunması,
 • Üye’nin 18 yaşından küçük olduğunun tespit edilmesi veya 18 yaşından küçüklerce kullanıldığından şüphe ettiği veya kullanıldığının tespit edilmesi,
 • Kullanıcı’nın herhangi bir yöntem kullanarak, Platform’un işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,
 • Kullanıcı’nın işbu Sözleşme ve/veya diğer hizmet sözleşmelerini ihlal etmesi,
 • Kullanıcı’nın üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden fillerde bulunması,
 • Kullanıcı’nın Platform’da veya Sihirli Bilet ile paylaştığı bilgi, içerik, görsel ve yazıların hukuka aykırı unsurlar taşıması veya hukuka ve ahlaka aykırı unsurlar taşımasa dahi Platform’da paylaşılan bilgi, içerik, görsel ve yazıların hukuka ve ahlaka aykırı amaçlar ile paylaşılması,
 • Platform’u veya Platform’da sunulan hizmetlerin suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, haksız gelir elde etme gibi hukuka aykırı bir amaçla kullanılması,

Sözleşme’nin 3.10. maddesinde sayılan hallerin gerçekleşmesi (Kullanıcı’nın Sözleşme’nin 3.10. maddesine aykırı hareket etmesi halinde Sihirli Bilet, bu Sözleşme’yi tek taraflı, bildirimsiz ve tazminatsız olarak feshetme, Kullanıcı’nın Platform’a ve/veya hesabına erişimi engelleme ve süreli veya süresiz olarak kapatma hakkına sahiptir. Bunlara ek olarak, Sihirli Bilet hukuki ve cezai yollara başvurma hakkı saklıdır).

 

 1. Delil Sözleşmesi

 

İşbu Sözleşme ve eklerinden doğabilecek her türlü uyuşmazlıkta Sihirli Bilet tarafından tutulan her türlü elektronik veya fiziki kayıt ve belge muteber, bağlayıcı ve kesin delil teşkil eder. Kullanıcı, bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. Diğer Hükümler

 

  1. Kullanıcı, Sihirli Bilet’in işbu Sözleşme ve eklerinde sayılan haklardan herhangi birini zamanında kullanmamış olmasının veya hiç kullanamamış olmasının bu haklardan feragat ettiği anlamına gelmeyeceğini, Sihirli Bilet’in bu haklarının sona ermiş olmayacağını ve/veya Kullanıcı yararına herhangi bir haktan ya da temerrüt durumundan vazgeçmiş sayılamayacağını bildiğinin kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

  1. İşbu Sözleşme, Platform’a erişim ve hizmetlerin kullanılmasıyla ilgili tüm anlaşmaları kapsar ve yazılı veya sözlü daha önce yapılmış tüm anlaşmaların veya mutabakatların yerine geçer.

 

Bu Sözleşme Kullanıcı tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.

 

 1. Ticari Elektronik İleti

 

Sihirli Bilet, Kullanıcı’nın kendisiyle paylaştığı cep telefonu numarası, elektronik posta adresi dahil Kullanıcı’nın iletişim bilgileri üzerinden Sihirli Bilet tarafından yürütülen kampanyalar, avantajlar, promosyonlar, tanıtımlar, reklâm, anketler, araştırmalar ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarını sunmak, bunlar hakkında bilgi vermek dahil olmak üzere türlü amaçla Kullanıcı ile iletişime geçebilir. Kullanıcı bu kapsamda kendisiyle iletişime geçilmesine Platform’da yer alan ilgili butona tıklayarak açıkça onay vermektedir. Kullanıcı, kendisiyle bu kapsamda iletişime geçilmesini istememesi halinde, Sihirli Bilet ile iletişime geçmelidir.

 

Kullanıcı, ait info@sihirlibilet.com Sihirli Bilet ile iletişime geçerek her zaman ticari elektronik ileti almayı reddetme imkanını ücretsiz olarak kullanabilir. Reddetme hakkının kullanılmış olması, Sihirli Bilet’in tabi olduğu ilgili mevzuat hükümlerine göre tarafınıza gönderilmesi zorunlu olan bildirimlerin yapılmasına engel teşkil etmez.